Időpont foglalás

GDPR és Adatkezelési szabályzatunk

Alább linken elérhető vállalkozásunk adatvédelmi szabályzata.

Csillagdental Adatkezelési tájékoztató.pdf

 

 

 

1. Adatkezelő

  

Neve: dr. Kotormán Gabriella e.v. (CsillagDental)
Székhelye: 1038 Budapest, Körös utca 100.
Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@csillagdental.hu

 

Jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és a vonatkozó jogszabályok mentén.

 

 

2. Adatkezelés célja

2.1. Időpontfoglalás és kapcsolattartás, információk nyújtása

 

Honlapon történő időpontfoglalás fogászati kezelésre, vagy előzetes tájékoztatáskérés e-mail és telefon útján, valamint a lefoglalt fogászati kezelés időpontját megelőző napon SMS-ben és e-mail-ben történő értesítés.

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

 

Kezelt adatok köre:

Név

Állandó lakcím, tartózkodási hely

Telefonszám

E-mail cím

Kezelés típusa

Fogászati probléma

Egyéb, az Érintett által megadott adat

 

 

2.2. Fogászati szolgáltatás

 

Érintett azonosítása, más pacienstől való megkülönböztetése és betegnapló, kórelőzmény, lelet rögzítése, készítése és tárolása.

 

Az Érintett azonosítása és adatainak tárolása papír alapon vezetett nyilvántartásban, valamint a Flexi-Dent nevű fogászati ügyfélnyilvántartási szoftveren keresztül valósul meg.

 

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12. § - az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az Érintett részéről történő szolgáltatása megadottnak tekintendő tekintettel arra, hogy az Érintett önként fordul az Adatkezelőhöz).

 

A fogászati szolgáltatás igénybevétele esetén az Érintett egészségügyi és a személyazonosító adatait jogszabályi kötelezettség érdekében őrizzük meg (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény).

 

 

 

 

 

 

 

Kezelt adatok köre:

Név

Állandó lakcím, tartózkodási hely

Telefonszám

E-mail cím

Születési idő

Kórelőzmény

Fogászati kezelések

Betegnapló

 

 

2.3. Fogászati szolgáltatás számviteli nyilvántartása

 

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

 

 

 

Kezelt adatok köre:

Név

Állandó lakcím, tartózkodási hely

Fogászati szolgáltatás típusa

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatok

 

 

2.4. Egészségpénztári szolgáltatás

 

Egészségpénztári szolgáltatóval történő elszámolásra kizárólag az Érintett döntése alapján kerül sor.

 

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (az elszámolás megvalósítása Érintett és Adatkezelői részről)

 

Kezelt adatok köre:

Egészségpénztári szolgáltató adatai

Név

Kártyaszám

 

 

2.5. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, felkérés referenciaként történő felhasználásra és ügyfélelégedettség mérése

 

Adatkezelő által nyújtott, időszakos szűrővizsgálatokra szóló értesítés és felhívás (telefon, e-mail vagy SMS útján).

 

Az Adatkezelő által elvégzett kezelésről készített fénykép, leírás referenciaként történő felhasználása, publikálása, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélelégedettségi mérésekhez történő megkeresés (telefon, e-mail vagy SMS útján).

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

 

Az Érintett írásban, az adatkezelési tájékoztatóban elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezelt adatok köre:

Név

E-mail cím

Telefonszám

Kezelésről készített fényképek

Érintett által megadott egyéb adat az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban

 

 

2.6. Elektronikus megfigyelő rendszer

 

Adatkezelőnél elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) nem működik.

 

3. Adatkezelésben érintettek

 

A http://www.csillagdental.hu/ weboldalon, illetve telefonon, vagy személyes rendelésre bejelentkező Érintettek, Érintettek törvényes képviselői és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

 

 

4. 18 éven aluliak adatkezelése

 

18. év alatti természetes személyek adatait csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával kezeljük. Felhívjuk figyelmet, hogy az adatkezelést és a fogászati szolgáltatásokat csak hozzájáruló nyilatkozat átvételt követően tudjuk megkezdeni.

 

Fentiek alapján kérjük, hogy az első kezelésre mindenképpen kísérje el gyermekét.

 

5. Adatkezelés időtartama

 

 
   

 

 

 

Jogszabályi megfelelés érdekében

 

egészségügyi dokumentáció és  egészségügyi adatok  tekintetében

legalább 30 év

zárójelentés tekintetében

legalább 50 év

képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel tekintetében

készítéstől 10 év

felvételről készített lelet tekintetében

készítéstől 30 év

könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokon szereplő személyes adatok  tekintetében

legalább 8 év

egyéb adatok tekintetében

vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam

Hozzájárulás esetén

hozzájárulás visszavonásáig

Jogos érdek esetén

amíg az adatok kezelése jogos igények érvényesítéséhez szükséges

 

 

 

 

 

6. Adatfeldolgozókról szóló tájékoztatás

  

Adatkezelő az adatkezelés során jogos érdek, jogszabályi megfelelés, valamint a szerződés teljesítéséhez vele szerződött és alábbiakban részletezett adatfeldolgozók számára továbbítja az adatokat:

 

 

Webtárhely szolgáltató:

GBaRT Solutions Kft.

 

 

Könyvelési szolgáltató:

 

 

 

Postázáshoz, futárszolgálathoz:

Magyar Posta

 

 

Ügyfélnyilvántartáshoz:

Flexi Medical Hungary Kft.

 

 

 

Adatkezelő szerződésben áll fogtechnikai laboratóriumokkal is, azonban a fogtechnikai laboratóriumoknak adott munkalap nem tartalmaz az Érintettre vonatkozó személyes adatot.

 

 

7. Adatok megismerésére jogosultak köre

 

 
   

 

A megismert adatokat az Adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai (munkavállalói, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók) és az adatfeldolgozók kijelölt alkalmazottai (munkavállalói, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók) ismerhetik meg.

 

Az Adatkezelő adatkezelés során nem alkalmaz olyan módszereket, amely alkalmas az Érintettekre vonatkozó jellemzők módszeres és kiterjedt értékelésére, illetve amely automatizált adatkezelésen alapul és amelyre az Érintettek tekintetében joghatással bíró döntések épülnek.

 

 

8. Érintettek jogai

 

8.1. Általános jogok

 

Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél

 

(a)    kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését,

(b)    tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférhet az Adatkezelő által tárolt adataihoz,

(c)     kérheti a hozzájárulásán alapuló adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

(d)    rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról,

(e)    amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek.

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

 

Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 20 napon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. Az előzőekben hivatkozott döntés eredményéről Adatkezelő az Érintettet írásban tájékoztatja. Az intézkedés és tájékoztatás díjmentes kivéve, ha a kérelem túlzó jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan.

 

 

 

 

8.2. Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az Érintett személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

 

 

9. Adatok nyilvánosságra hozatala

  

Adatkezelő - a kezelésekre vonatkozó referenciáknak az Érintett erre vonatkozó hozzájárulásának kivételével - az Érintettre vonatkozóan adatot nem hoz nyilvánosságra.

 

 

10. Adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

  

Adatkezelő az Érintett adatait és a referencia felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

 

 

11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 

Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli és gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről.

 

Fentiek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

-       az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

-       csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az adott feladat ellátása érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

-       az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

-       gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről (pl. az adatállomány titkosításával).

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

12. Analitikai szolgáltatásokról szóló tájékoztatás

 

Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére, továbbá a Google Search Console-t használja a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.

 

 

13. Jogorvoslatról szóló tájékoztatás

 

 
   

Amennyiben az Érintett személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Érintett megítélése szerint az rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Adatvédelmi Rendeletet, úgy az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult panaszbejelentést tenni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu/

 

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az Érintett jogosult bírósághoz fordulni. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.